e-hvtd v2.0 (9175)

宮學 cung học
♦Thời Nam Tống, chỉ nơi con cháu dòng họ nhà vua học tập.