e-hvtd v2.0 (9175)

宮娥 cung nga
♦Cung nữ. ◇Nhan Sư Cổ : Đế thường hạnh Chiêu Minh văn tuyển lâu, xa giá vị chí, tiên mệnh cung nga sổ thiên nhân thăng lâu nghênh thị , , (Tùy di lục , Quyển hạ).
♦§ Cũng viết là cung oa .