e-hvtd v2.0 (9175)

宮妃 cung phi
♦Phiếm chỉ phi thiếp, thị nữ trong cung.