e-hvtd v2.0 (9175)

宮保 cung bảo
♦Tên chức quan. § Chẳng hạn, dưới đời nhà Thanh, có chức Lão Sư của Thái tử.