e-hvtd v2.0 (9175)

安逸 an dật
♦Yên vui, an nhàn. ◇Trang Tử : Sở khổ giả, thân bất đắc an dật, khẩu bất đắc hậu vị , , (Chí lạc ) Những cái mà người ta lấy làm khổ là: thân không được yên vui, miệng không được ăn ngon.