e-hvtd v2.0 (9175)

安葬 an táng
♦Mai táng, chôn người chết.