e-hvtd v2.0 (9175)

安素 an tố
♦Sống thanh bạch, không quan tước.