e-hvtd v2.0 (9175)

安禪 an thiền
♦(Thuật ngữ Phật giáo) Tĩnh tọa nhập định. ◇Lục Du : Mĩ thụy tam can nhật, An thiền bán triện hương 竿, (Bệnh thối 退) Ngủ say mặt trời đã cao ba ngọn tre, Ngồi nhập định lâu nửa triện hương.