e-hvtd v2.0 (9175)

安民 an dân
♦An định đời sống nhân dân, vỗ về nhân dân. ◇Trương Cư Chánh : An dân chi đạo, tại sát kì tật khổ nhi dĩ , (Thỉnh quyên tích bô dĩ an dân sanh sớ ) Đạo an dân, chính là ở chỗ xem xét các tật bệnh nỗi khổ sở của họ mà thôi.