e-hvtd v2.0 (9175)

安枕 an chẩm
♦Ngủ yên, yên giấc. Tỉ dụ không lo nghĩ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nhược Viên Thuật tính liễu Huyền Đức, tắc bắc liên Thái San chư tướng dĩ đồ ngã, ngã bất năng an chẩm hĩ , , (Đệ thập lục hồi) (Lữ Bố nói:) Chứ như Viên Thuật nếu đánh được Huyền Đức (Lưu Bị), chắc nó sẽ liên kết với các tướng ở Thái Sơn để đánh ta, ta sẽ không ngủ yên được với nó.