e-hvtd v2.0 (9175)

安宿 an túc
♦Nghỉ ngơi, ngủ. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Tiểu Nga tự thử nhật gian tại ngoại khất hóa, vãn gian tiện quy tự trung an túc , 便宿 (Quyển thập cửu) Tiểu Nga từ đó ban ngày ở ngoài ăn xin, ban tối về chùa nghỉ ngơi.