e-hvtd v2.0 (9175)

安坐 an tọa
♦Ngồi yên ổn, không phải mệt thần phí sức. ◇Trang Tử : Đại vương an tọa định khí, kiếm sự dĩ tất tấu hĩ , (Thuyết kiếm ) Xin Đại vương ngồi yên cho định khí, chuyện kiếm thuật thế là đã tâu xong hết rồi.
♦Một tư thế "quỳ ngồi" thời xưa. ◇Uẩn Kính : Cổ giả nguy tọa nhậm tất, an tọa nhậm túc, di tọa nhậm đồn , , (Khốn thuyết ) Người thời cổ "nguy tọa" dùng đầu gối (mình giữ thẳng), "an tọa" dùng bàn chân, "di tọa" dùng mông.