e-hvtd v2.0 (9175)

安在 an tại
♦Yên lành, bình an vô sự.
♦Ở đâu. ◇Trần Lượng : Thiên cổ anh linh an tại? (Bất kiến nam sư cửu từ ) Anh linh nghìn xưa nay ở đâu?