e-hvtd v2.0 (9175)

安土 an thổ
♦Ở yên nơi bổn địa. ◇Hán Thư : Dụng lại đa tuyển hiền lương, bách tính an thổ , (Thực hóa chí thượng ) Dùng quan lại luôn chọn lấy người hiền lương, thì nhân dân an cư bổn địa.
♦Khiến cho yên định nơi chốn. ◇Sử Kí : An thổ tức dân (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ ) Yên định các nơi cho dân được nghỉ ngơi.
♦Nơi chốn yên vui. ◇Lí Dần: Đông nam vị khả xưng an thổ (Hằng vũ thán ) Đông nam chưa thể gọi là đất yên vui.