e-hvtd v2.0 (9175)

安命 an mệnh
♦Yên với mệnh vận. ◇Bào Chiếu : Lạc đạo an mệnh (Viên quỳ phú ) Vui với đạo yên với mệnh vận.