e-hvtd v2.0 (9175)

安危 an nguy
♦Bình an và nguy hiểm. ◇Can Bảo : Cái dân tình phong giáo, quốc gia an nguy chi bổn dã , (Tấn kỉ tổng luận ) Phong tục và việc giáo hóa dân tình, đó là gốc của bình an và nguy hiểm cho quốc gia.
♦Trạng huống nguy hiểm. ◎Như: xử an nguy nhi tri phấn tiến ở trong tình cảnh nguy hiểm những vẫn biết dũng cảm tiến tới.