e-hvtd v2.0 (9175)

安分守己 an phận thủ kỉ
♦Yên giữ bổn phận, an phận thủ thường. § Cũng nói là an phận . ◇Hồng Lâu Mộng : Tòng thử dưỡng hảo liễu, khả yếu an phận thủ kỉ, tái bất hứa hồ hành loạn tác liễu , , (Đệ thất thập nhị hồi) Từ nay nên cố gắng chữa chạy cho khỏi, rồi giữ thân giữ phận, đừng có làm bậy nữa.