e-hvtd v2.0 (9175)

學風 học phong
♦Phong thái, tính cách, khuynh hướng của sự học tập nghiên cứu.