e-hvtd v2.0 (9175)

孤身隻影 cô thân chích ảnh
♦Một mình một bóng. Hình dung một người cô đơn. ◇Quan Hán Khanh : Khả liên ngã cô thân chích ảnh vô thân quyến, tắc lạc đích thôn thanh nhẫn khí không ta oán , (Đậu nga oan , Đệ tam chiệp).