e-hvtd v2.0 (9175)

孤老 cô lão
♦Người già không con cháu để nương tựa. ◇Quản Tử : Dưỡng cô lão, tự thường tật, thu cô quả , , (Ấu quan ).
♦Ngày xưa chỉ người che chở đùm bọc con hát hoặc kĩ nữ (thường thường lấy về làm thiếp hoặc vợ lẽ). ◇Thủy hử truyện : Ngã nữ nhi thường thường đối tha cô lão thuyết đề hạt đại ân (Đệ tứ hồi) Con gái tôi thường nói với cô lão của nó về ơn lớn của đề hạt (chỉ Lỗ Đạt làm chức đề hạt).