e-hvtd v2.0 (9175)

字樣 tự dạng
♦Hình thể văn tự, tiêu chuẩn chữ viết, kiểu chữ. ◎Như: Cửu Kinh tự dạng .
♦Từ ngữ, câu chữ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thừa tướng thân bút tác nhất thư, đan dữ Hàn Toại, trung gian mông lông tự dạng, ư yếu hại xứ, tự hành đồ mạt cải dịch , , , , (Đệ ngũ thập cửu hồi) Thừa tướng tự tay viết một lá thư đưa cho Hàn Toại, trong đó (cố ý) có những câu chữ lù mù không rõ ràng, chỗ nào có vẻ quan trọng, thì bôi xóa sửa chữa.