e-hvtd v2.0 (9175)

字彙 tự vị
♦Sách tự điển. ◇Viên Mai : Cổ vô loại thư, vô tự thư, hựu vô tự vị , , (Tùy viên thi thoại ). ◇Mai Ưng Tộ : soạn "Tự vị", thu tam vạn tam thiên dư tự "", .
♦Từ ngữ. ◇Trâu Thao Phấn : Lệ như tác văn, mỗi xuất nhất cá đề mục, tất tiên cố đáo học sanh môn sở dĩ hấp thu đích tri thức hòa sở năng vận dụng đích tự vị , , (Kinh lịch , Thập).