e-hvtd v2.0 (9175)

字典 tự điển
♦Công cụ (dưới dạng sách, website...) dùng để tra âm và nghĩa từng chữ (tự ). ◎Như: Khang Hi tự điển .