e-hvtd v2.0 (9175)

老吏 lão lại
♦Người làm chức lại cũ (cựu lại); viên quan lại có nhiều kinh nghiệm. ◇Hậu Hán Thư : Lão lại hoặc thùy thế viết: Bất đồ kim nhật phục kiến Hán quan uy nghi! : (Quang Vũ đế kỉ thượng ).
♦Viên tư lại biết rành công việc án kiện. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Nguyên lai giá thư bạn, thị bổn nha môn hình phòng đích nhất chưởng án đích lão lại, bình nhật vô luận hữu thậm ma nghi nan đại sự, đáo tha thủ lí, một hữu hoàn bất liễu đích án kiện , , , , (Đệ thập nhất hồi).