e-hvtd v2.0 (9175)

微博 vi bác
♦Sina Weibo là một trang mạng xã hội tiểu blog Vi-bác-khách của Trung Quốc, tương tự như Twitter (Thôi-đặc ) hay Facebook (Kiểm thư ).