e-hvtd v2.0 (9175)

擇日 trạch nhật
♦Chọn ngày lành. ◇Hồng Lâu Mộng : Vũ Thôn từ liễu Giả Chánh, trạch nhật đáo nhậm khứ liễu , (Đệ tam hồi) Vũ Thôn từ biệt Giả Chính chọn ngày đi nhận chức.