e-hvtd v2.0 (9175)

柘枝 chá chi
♦Tên một điệu múa. ◇Lưu Vũ Tích : Thể khinh tự vô cốt, Quan giả giai tủng thần , (Quan chá chi vũ ) Thân mình giống như là không có xương, Người xem (múa chá chi) đều lấy làm kinh dị.