e-hvtd v2.0 (9175)

福田 phúc điền
♦(Thuật ngữ Phật giáo) Cúng dường bố thí, làm việc thiện sửa đức, có thể thụ được phúc báo, cũng như gieo hạt xuống ruộng thì sẽ gặt hái thóc lúa. ◇Huyền Trang : Thành nguyện đại vương phúc điền vi ý, ư chư Ấn Độ kiến lập già lam, kí tinh thánh tích, hựu thiện cao danh, phúc tư tiên vương, ân cập hậu tự , , , , , (Đại Đường Tây vực kí 西, Ma yết đà quốc thượng ).