e-hvtd v2.0 (9175)

婆羅門 bà la môn
♦Dòng họ quý phái, một giai cấp cao nhất trong xã hội Ấn Độ thời trước.
♦Tên gọi một tôn giáo ở Ấn Độ.
♦Tên thời cổ chỉ Ấn Độ.