e-hvtd v2.0 (9175)

死士 tử sĩ
♦Dũng sĩ cảm tử. ◇Trình Thiện Chi : Vạn kim mãi tử sĩ, Nhất tán vô phục hoàn , (Nghĩ cổ ).