e-hvtd v2.0 (9175)

夫貴妻榮 phu quý thê vinh
♦§ Xem phu vinh thê quý .