e-hvtd v2.0 (9175)

智勇 trí dũng
♦Trí tuệ và dũng khí. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Viên bổn sơ trí dũng quá nhân, thủ hạ danh tướng cực quảng , (Đệ thất hồi) Nay Viên Thiệu trí dũng hơn người, thủ hạ danh tướng rất nhiều.