e-hvtd v2.0 (9175)

矢石 thỉ thạch
♦Tên và đá. § Ngày xưa là vũ khí giữ thành. ◇Tả truyện : Tuân Yển, Sĩ Cái suất tốt công Bức Dương, thân thụ thỉ thạch , , (Tương Công thập niên ).
♦Chỉ chiến tranh. ◇Tăng Củng : Thiên tử ức kì ngôn, nhi giảng hòa chi sách toại định yên. Tự thử biên cảnh khử thỉ thạch chi ưu , . (Bổn triều chánh yếu sách , Khiết Đan ).