e-hvtd v2.0 (9175)

解兵 giải binh
♦Cởi bỏ vũ trang, ngưng chiến. ◇Chiến quốc sách : Ư thị, Tần vương giải binh bất xuất ư cảnh, chư hầu hưu, thiên hạ an , , , (Tần sách tam ).