e-hvtd v2.0 (9175)

兵威 binh uy
♦Uy thế và lực lượng quân đội hùng hậu. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tào Tháo ỷ trượng binh uy, quyết bất khẳng hòa , (Đệ nhất nhất hồi) Tào Tháo cậy có quân đội hùng hậu, quyết không chịu hòa.