e-hvtd v2.0 (9175)

國士 quốc sĩ
♦Bậc có tài năng ưu tú nhất trong cả nước. ◇Chiến quốc sách : Trí Bá dĩ quốc sĩ ngộ thần, thần cố quốc sĩ báo chi , (Triệu sách nhất ) Trí Bá coi tôi như bậc quốc sĩ, cho nên tôi lấy tư cách quốc sĩ đáp lại.
♦Người dũng cảm nhất, có sức mạnh nhất trong một nước. ◇Tuân Tử : Tuy hữu quốc sĩ chi lực, bất năng tự cử kì thân, phi vô lực dã, thế bất khả dã , , , (Tử đạo ).
♦Đời Thái Bình Thiên Quốc sửa tên gọi Hàn Lâm thành Quốc Sĩ .