e-hvtd v2.0 (9175)

鬼怪 quỷ quái
♦Quỷ và yêu quái. ◇Hậu Hán Thư : Quận thổ đa san xuyên quỷ quái, tiểu nhân thường phá ti sản dĩ kì đảo , (Loan Ba truyện ).
♦Tỉ dụ tiểu nhân hoặc thế lực gian ác; ma quái thần kì không lường được. ◇Khuất Nguyên : Nhân khí biến nhi toại tằng cử hề, hốt thần bôn nhi quỷ quái , (Sở từ , Viễn du ).
♦Hoa chiêu, thủ pháp, thủ đoạn, trò bịp bợm. ◇Âu Đương Dư Thiến : Nhĩ đích quỷ quái thật tại thái đa liễu. Ca ca vi thậm ma dã bất đối ngã thuyết? . ? (Mãi mại ).