e-hvtd v2.0 (9175)

忘恩負義 vong ân phụ nghĩa
♦☆Tương tự: kiến lợi vong nghĩa , tri ân bất báo , bội tín khí nghĩa , bội ân phụ nghĩa , ân tương cừu báo , quá hà trừu bản , quá hà sách kiều .
♦★Tương phản: một xỉ bất vong , tri ân báo đức , kết thảo hàm hoàn , cảm ân đái đức .
♦Thụ nhận ơn huệ mà không biết báo đáp .