e-hvtd v2.0 (9175)

兵火 binh hỏa
♦Nạn lửa cháy do chiến tranh gây ra. ◇Tiền Khởi : Binh hỏa hữu dư tẫn, Bần thôn tài sổ gia , (Giang hành vô đề ).
♦Chiến tranh, chiến loạn. ◇Mao Thuẫn : Hiện tại đại cục tựu dũ lộng dũ phức tạp liễu. Đại giang đích nam bắc đô thị binh hỏa . (Tí dạ , Thập).