e-hvtd v2.0 (9175)

虛空 hư không
♦Trống rỗng, không có gì cả. ◎Như: nhân vi kinh doanh bất thiện, như kim tha đích công ti dĩ thị tài vụ hư không , .
♦Bầu trời, không trung. ◇Tấn thư : Nhật nguyệt chúng tinh, tự nhiên phù sanh hư không chi trung, kì hành kì chỉ giai tu khí yên , , (Thiên văn chí thượng ).
♦Hoang dã, chỗ không có người ở. ◇Hán Thư : Thập nhị bộ binh cửu truân nhi bất xuất, lại sĩ bãi tệ, sổ niên chi gian, bắc biên hư không, dã hữu bộc cốt hĩ , , , , (Hung Nô truyện hạ ).