e-hvtd v2.0 (9175)

調情 điều tình
♦Ve vãn, tán tỉnh (giữa trai gái). ◇Nho lâm ngoại sử : Hảo khoái hoạt! Hòa thượng, phụ nhân, đại thanh thiên bạch nhật điều tình ! , , 調 (Đệ tứ hồi).