e-hvtd v2.0 (9175)

問安 vấn an
♦Thăm hỏi người bề trên mạnh khỏe an ổn hay không. § Cũng nói là: vấn hảo . ◇Mai Nghiêu Thần : Hành đài tri bất viễn, Năng sử vấn an tần , 使 (Tống Hà Đông chuyển vận Lưu sát viện ).