e-hvtd v2.0 (9175)

楊枝淨水 dương chi tịnh thủy
♦Phong tục Ấn Độ ngày xưa, khi mời khách hoặc bạn bè, đem tặng cành dương, nước thơm... chúc sức khỏe, để tỏ lòng khẩn khoản. Trong phép tu hành cũng dùng cành dương để kính dâng bồ tát. ◇Pháp Uyển Châu Lâm : Ngã kim dĩ cụ dương chi tịnh thủy, duy nguyện đại từ ai mẫn nhiếp thụ, nguyện cứu ngã ách (...) ngã kim khể thủ quy y phụng thỉnh , , (...) (Quyển thất tứ) Tôi nay cụ bị cành dương nước sạch, kính xin bậc đại từ bi thương xót nhiếp thụ, mong cứu khỏi tai ách (...) tôi nay lạy sát đầu dưới đất đảnh lễ quy y phụng thỉnh.