e-hvtd v2.0 (9175)

楊枝水 dương chi thủy
♦(Thuật ngữ Phật giáo) Giọt cam lồ có năng lực làm cho muôn vật sống lại. § Điển cố: Thạch Lặc đời Tấn có người con bị bệnh chết. Phật Đồ Trừng nước Tây Trúc lấy cành dương thấm nước rẩy cho sống lại (Tấn thư , Phật Đồ Trừng truyện ).