e-hvtd v2.0 (9175)

朱華 chu hoa
♦Phiếm chỉ hoa màu đỏ. ◇Mạnh Giao : Cổ thụ phù lục khí, Cao môn kết chu hoa , (Tranh vanh lĩnh ).
♦Hoa sen. § Tức hà hoa . ◇Tào Thực : Thu lan bị trường phản, Chu hoa mạo lục trì , (Công yến thi ).