e-hvtd v2.0 (9175)

營署 doanh thự, dinh thự
♦Ngày xưa gọi nhà chứa, khu vực hoạt động của kĩ nữ là doanh thự . ◇Nam sử : Đế độc trụ Tây Xuyên, mỗi dạ triếp khai hậu đường các, dữ chư bất sính tiểu nhân, chí chư doanh thự trung dâm yến 西, , , (Tề kỉ hạ , Phế đế Uất Lâm Vương ).
♦Nhà ở của quan, dinh quan. ◇Mã Lệnh : Tam nguyệt, Kiến Khang đại hỏa du nguyệt, lư xá, dinh thự đãi tận , , , (Nam Đường thư , Tự chủ tam ).