e-hvtd v2.0 (9175)

相逢 tương phùng
♦Gặp nhau. ◇Sầm Tham : Mã thượng tương phùng vô chỉ bút, Bằng quân truyền ngữ báo bình an , (Phùng nhập kinh sứ 使) Trên lưng ngựa gặp nhau không sẵn giấy bút, Nhờ anh chuyển lời báo tin được bình an vô sự.
♦☆Tương tự: giải cấu , tương ngộ , trùng phùng , tái hội .
♦★Tương phản: li biệt , phân li , khoát biệt , phân biệt , cáo biệt .