e-hvtd v2.0 (9175)

齋戒 trai giới
♦Trước khi cầu cúng hoặc cử hành điển lễ quan trọng, tắm rửa thay quần áo, không uống rượu, không ăn mặn..., nghiêm thủ giới luật. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nãi lệnh bốc giả thiệt thi, tuyển trạch cát kì, trai giới tam nhật , , (Đệ tam thập thất hồi) Bèn sai người đem cỏ thi ra bói, kén chọn ngày tốt, ăn chay ở sạch trong ba ngày.