e-hvtd v2.0 (9175)

廣寒 quảng hàn
♦Tức là Quảng Hàn Cung .