e-hvtd v2.0 (9175)

平章 bình chương, biện chương
♦Thương nghị xử lí. ◇Ngô Căng : Chiếu lệnh tự thị tể tướng nhập nội bình chương quốc kế, tất sử gián quan tùy nhập, dự văn chánh sự , 使, (Trinh quan chánh yếu , Cầu gián ).
♦Phẩm bình, bình luận. ◇Lưu Vũ Tích : Truy trục đồng du bạn, Bình chương quý giá xa , (Đồng Lạc Thiên hòa vi chi thâm xuân ).
♦Tên chức quan (thời xưa).
♦Biện biệt. § Cũng nói là: tiện chương 便, biện chương . ◇Chương Bỉnh Lân : Tư túc dĩ dương xác thành ngụy, Biện chương hắc bạch hĩ , (Quốc cố luận hành , Nguyên đạo thượng ).